شرایط همکاری

همکاری با ما

با معرفی هر مشتری واقعی به سایت مبلغ یکصد هزار تومان جایزه بگیرید

  • کسانی که قصد همکاری با ما را دارند می توانند با ما تماس بگیرند و مشتری را معرفی نمایند و پس از معامله جایزه خود را نقدا دریافت نمایند
  • شما می توانید در شهر خود نماینده ما باشید و با ما همکاری کنید

صداقت، کسب حلال با رضایت مشتری شرط اساسی و ملاک عمل همکاری ما با شماست