آموزش مناسک حج

پایان:

حسین یک درس بزرگتر از شهادتش به ما داده است؛ وآن نیمه تمام گذاشتن حج!

Anonym 0 848 رتبه مطلب: 5/0

مقام ابراهیم:

وتو؛بانی کعبه؛معمار خانهٔ آزادی؛بنیانگذار توحید؛مسئول؛عاشق؛آگاه؛بت شکن؛رائد قبیله؛در گیر باجور نمرود؛در نبرد باجهل شرک؛در جهاد با وسوسهٔ ابلیس؛باخناس! که در درون خلق وسوسه می افکند!

Anonym 0 846 رتبه مطلب: 5/0

بازگشت:

ای حاج!اکنون به کجا می روی؟به خانه؟به سوی زندگی؟دنیا؟رفتن از حج؛آنچنان که برآمده بودی؟

Anonym 0 877 رتبه مطلب: 5/0

نتیجه:

اکنون وقوف در منا پایان یافته است؛حج در پشت دیوار مکه به نهایت رسیده است؛

Anonym 0 691 رتبه مطلب: 5/0
RSS