آموزش مناسک حج

مقام ابراهیم:

وتو؛بانی کعبه؛معمار خانهٔ آزادی؛بنیانگذار توحید؛مسئول؛عاشق؛آگاه؛بت شکن؛رائد قبیله؛در گیر باجور نمرود؛در نبرد باجهل شرک؛در جهاد با وسوسهٔ ابلیس؛باخناس! که در درون خلق وسوسه می افکند!

زینب 0 748 رتبه مطلب: 5/0

بازگشت:

ای حاج!اکنون به کجا می روی؟به خانه؟به سوی زندگی؟دنیا؟رفتن از حج؛آنچنان که برآمده بودی؟

زینب 0 789 رتبه مطلب: 5/0

نتیجه:

اکنون وقوف در منا پایان یافته است؛حج در پشت دیوار مکه به نهایت رسیده است؛

زینب 0 623 رتبه مطلب: 5/0
RSS